GSM: +420 602 249 336
E-mail: zeli@volny.cz
Skype: zelizeli2959

ARES - Obchodní firma

MD/D SERVIS Jiří Zelinka
vedení účetnictví, účetní poradenství, poradenství v oblasti účetního a kancelářského software a v oblasti hardwareTOPlistMD/D SERVIS Jiří Zelinka - ekonomické poradenství ,podnikatelský záměr, finanční plán


Vyhledávací centrála

Aktuální čas:

00:00:00Kalendář na aktuální měsíc:
Produkty, ceny

A. Vedení účetnictví

B. Vedení daňové evidence

C. Mzdy a personalistika

D. Ostatní

Ceník poskytovaných služeb ve formátu PDF

A. Vedení účetnictví

Cena za poskytované služby se vždy skládá ze součtu dvou složek. První složkou je dohodnutý měsíční paušál a druhá složka je vypočtena násobkem počtu zpracovaných účetních položek a dohodnutou cenou za účetní položku.

Vysvětlení pojmů

  1. Účetní doklad – jeden účetní/daňový doklad, například faktura – daňový doklad, příjmový/výdajový pokladní doklad, paragon, bankovní výpis, doklad o denní tržbě, … .

  2. Účetní položka – jeden řádek v účetním deníku (podvojné účetnictví) nebo jeden řádek v peněžním deníku (daňová evidence).

Vedení účetnictví – měsíční paušál

Cena Kč

Malá účetní jednotka, do 100 účetních dokladů měsíčně

od 1.000,00

+ každých dalších 50 účetních dokladů

á 400,00

Přiznání k DPH (měsíční/čtvrtletní + příslušenství)

á 300,00

Report (pravidelný/nepravidelný) dle potřeb klienta

od 500,00

Přiznání k DPPO (DPFO) včetně finančních výkazů, přílohy, ostatních příloh a uložení listin do sbírky listin obchodního soudu

od 2.500,00

Paušální složka ceny je vždy stanovena se zřetelem na způsob a četnost předání dokladů. Předpokládá se, že účetnictví bude zpracováváno v systému STORMWARE (POHODA, TAX, PAMICA). V případě požadavku zpracování v jiném software, lze předpokládat individuální kalkulaci ceny.


Vedení účetnictví – cena za položku

Cena Kč

Malá účetní jednotka, neplátce DPH

á 18,00

Malá účetní jednotka, plátce DPH (do 100 dokladů měsíčně)

á 18,00

Středně velká účetní jednotka (do 300 dokladů měsíčně)

á 15,00

Velká účetní jednotka (od 300 dokladů měsíčně)

á 12,00

Kalkulace ceny za zpracování položky rovněž vychází z předpokladu, že účetnictví bude zpracováváno v systému STORMWARE. Položkou se v tomto případě rozumí jeden řádek v účetním deníku. V případě požadavku na zpracování v jiném software bude cena opět kalkulována individuálně.


Rekonstrukce účetnictví, opravy účetnictví

Cena Kč

Paušální sazba za účetní jednotku a účetní období, včetně finančních výkazů, přílohy, ostatních příloh a přiznání k DPPO (DPFO)

od 5.000,00

Sazba za opravný účetní (daňový) doklad

od 50,00

+ sazba za účetní položku

od 15,00

Dodatečné daňové přiznání (DPH, DPFO, DPPO, …)

od 500,00


Rozsah požadovaných služeb a cena za poskytnuté služby včetně dohodnutých slev, je stanovena vzájemnou dohodou, písemně, obvykle formou Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem (ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Ceny za poskytnuté služby uvedené výše v Ceníku poskytovaných služeb jsou orientační a jejich dohodnutá výše by měla odpovídat skutečnému rozsahu poskytnutých služeb (přednostní nebo expresní zpracování) a rovněž úrovni a rozsahu podkladů, poskytnutých klientem/zadavatelem ke zpracování.

Úhrada za služby může být na základě vzájemné dohody realizována formou zálohy (záloh) a konečným vyúčtováním za poskytnuté služby.

Ve smlouvě lze dohodnout systém slev, které při dodržení vzájemně sjednaných podmínek mohou podstatně snížit cenu za poskytnuté služby. Smyslem těchto slev je optimalizace a zefektivnění vzájemné spolupráce, především minimalizování časové náročnosti na zpracování.


B. Vedení daňové evidence

Cena za vedení daňové evidence je stejně jako u účetnictví stanovena pomocí dvou složek, měsíčního paušálu a ceny za položku.


Vedení daňové evidence – měsíční paušál

Cena Kč

Malá účetní jednotka, do 100 účetních dokladů měsíčně

od 1.200,00

+ každých dalších 50 účetních dokladů

á 500,00

Přiznání k DPH (měsíční/čtvrtletní + příslušenství)

á 300,00

Report (pravidelný/nepravidelný) dle potřeb klienta

od 500,00

Přiznání k DPFO (DPPO) včetně finančních výkazů, přílohy, ostatních příloh a uložení listin do sbírky listin obchodního soudu

od 1.500,00

Přiznání k DPFO včetně přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu bez vazby na daňovou evidenci (více pracovních poměrů, více různých zdrojů příjmů, …)

od 1.000,00

Paušální složka ceny je opět stanovena se zřetelem na způsob a četnost předání dokladů. Předpokládá se, že účetnictví bude zpracováváno v systému STORMWARE (POHODA, TAX, PAMICA). V případě požadavku zpracování v jiném software, lze předpokládat individuální kalkulaci ceny.


Vedení daňové evidence – cena za položku

Cena Kč

Malá účetní jednotka, neplátce DPH

á 18,00

Malá účetní jednotka, plátce DPH (do 100 dokladů měsíčně)

á 18,00

Středně velká účetní jednotka (do 300 dokladů měsíčně)

á 15,00

Velká účetní jednotka (od 300 dokladů měsíčně)

á 12,00

Kalkulace ceny za zpracování položky, stejně jako u účetnictví vychází z předpokladu, že daňová evidence bude zpracovávána v systému STORMWARE. Položkou se v tomto případě rozumí jeden řádek v účetním deníku a v případě závazků a pohledávek jeden řádek v příslušné knize závazků nebo pohledávek. V případě požadavku na zpracování v jiném software bude cena opět kalkulována individuálně.


Rekonstrukce a opravy daňové evidence

Cena Kč

Paušální sazba za účetní jednotku a účetní období, přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

od 3.000,00

Sazba za opravný účetní (daňový) doklad

od 50,00

+ sazba za účetní položku

od 15,00

Dodatečné daňové přiznání (DPH, DPFO, DPPO, …)

od 500,00


Rozsah požadovaných služeb a cena za poskytnuté služby včetně dohodnutých slev, je stanovena vzájemnou dohodou, písemně, obvykle formou Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem (ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Ceny za poskytnuté služby uvedené výše v Ceníku poskytovaných služeb jsou orientační a jejich dohodnutá výše by měla odpovídat skutečnému rozsahu poskytnutých služeb (přednostní nebo expresní zpracování) a rovněž úrovni a rozsahu podkladů, poskytnutých klientem/zadavatelem ke zpracování.

Úhrada za služby může být na základě vzájemné dohody realizována formou zálohy (záloh) a konečným vyúčtováním za poskytnuté služby.

Ve smlouvě lze dohodnout systém slev, které při dodržení vzájemně sjednaných podmínek mohou podstatně snížit cenu za poskytnuté služby. Smyslem těchto slev je optimalizace a zefektivnění vzájemné spolupráce, především minimalizování časové náročnosti na zpracování.


C. Mzdy a personalistika

Poskytnutá služba/úkon

Cena Kč

Nástup nového zaměstnance, zavedení zaměstnance do evidence, vyřazení z evidence, odchod zaměstnance

á 600,00

Zpracování pravidelné měsíční agendy jednoho zaměstnance (při počtu nad 20 zaměstnanců)

á 300,00 (á 250,00)

Zpracování jedné dohody (DPP nebo DPČ)

á 300,00

Ostatní služby (personální poradenství, …)

od 600,00 za hodinu


Ceny za poskytnuté služby uvedené výše v Ceníku poskytovaných služeb jsou orientační a jejich dohodnutá výše by měla odpovídat skutečnému rozsahu poskytnutých služeb (přednostní nebo expresní zpracování) a dále též úrovni a rozsahu podkladů, poskytnutých klientem/zadavatelem ke zpracování.


D. Ostatní

Poskytnutá služba - paušál

Cena Kč

Zpracování přiznání k silniční dani pro jedno vozidlo

500,00

+ každé další vozidlo

á 300,00

Zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí (jedna stavba + její pozemky)

od 600,00

+ další stavby a pozemky

á 300,00

Zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (jedna stavba + její pozemky)

od 600,00

+ další stavby a pozemky

á 300,00

Zpracování ostatních daňových přiznání

dle dohodyPoskytnutá služba – hodinová sazba

Cena Kč

Zastupování na úřadech na základě plné moci

á 600,00

Metodické vedení zaměstnanců

á 800,00

Zpracování metodických pokynů, interních předpisů, interních norem (přirozené úbytky zásob), jiná dokumentace

á 800,00

Ostatní práce s využitím softwarového vybavení (zpracování zvláštních výkazů, tabulek a grafů v MS Excel, OpenOffice, LibreOffice, definování a úpravy vlastních sestav v účetním software, …)

od 600,00

Zajištění inventarizací – příprava podkladů, zaměstnanců, organizace inventarizací, metodické vedení zaměstnanců v průběhu inventarizací, inventarizační soupisy a zápisy, vyhodnocení inventarizací a návrhy na řešení případných inventarizačních rozdílů

á 800,00

Podpora při výběru, zavádění a optimalizaci účetního a kancelářského software a hardware

á 600,00


V souvislosti se zajištěním vedení účetnictví nebo účetního poradenství lze sjednat poskytnutí dalších služeb odborné a technické podpory. Může se jednat například o analýzu stávajícího stavu se zaměřením na optimalizaci informačního systému (daňová evidence, účetnictví, …), na hledání rezerv při snižování nákladů nebo při zvyšování výnosů. Rovněž lze sjednat průběžné sledování vývoje reálné skutečnosti v porovnání s plánem, včetně návrhů na korekci nebo optimalizaci, případně návrhů na další opatření. V rámci technických možností, daných používaným softwarem, lze zajistit import dat do účetnictví a promítnutí plánu v porovnání se skutečností do tiskových sestav.

Vzhledem k charakteru ostatních služeb, k jejich rozmanitosti a počtu jejich variant a kombinací, nelze jejich cenu paušalizovat. V případě dohody bude cena vždy předem kalkulována a stane se součástí celkové dohody o ceně a Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem (ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo dodatku k již uzavřené smlouvě.


Ceník poskytovaných služeb ve formátu PDF